Sercu bliski Beskid Niski

Forum portalu www.beskid-niski.pl
Dzisiaj jest 24-02-2020 15:52

Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 10 ] 
Autor Wiadomość
Post: 16-01-2008 15:18 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 18-09-2004 18:22
Posty: 265
Lokalizacja: Gorlice/Kraków
Czy może mi ktoś odpowiedzieć na pytanie: czy wszystkie cmentarze z I wojny światowej są zabytkami? Jak się sprawa ma z mogiłami zbiorowymi?
I jeśli wszystkie powinny być zabytkami, to czemu nie wszystkie figurują w rejestrze zabytków?
Pomijam oczywiście kwestię "czy to by coś zmieniło", bo wiem, że nie.

_________________
::: www.beskidgorlicki.pl ::: Beskid Niski w pigułce :)


Na górę
 Tytuł:
Post: 16-01-2008 17:26 
Offline
Moderator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 14-10-2005 15:43
Posty: 1693
Lokalizacja: Biecz
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/ ... abytki.htm
:lol:

_________________
Na cmentarzu czujesz, że żyjesz
http://www.youtube.com/watch?v=dbP1e4Sw ... re=related


Na górę
 Tytuł:
Post: 16-01-2008 18:17 
Offline

Rejestracja: 16-09-2005 06:50
Posty: 1197
Lokalizacja: kolejno z: base.7g, 8g, 9g
Można wiedzieć z czego się D. śmiejesz :wink: :?:
Założenia "programu szczytne" - ale jaka jest jego treść nie wiadomo. Szkoda że nie został udostępniony w Internecie...

_________________
Hasło wikipedii "Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie" stanowi częsty dla tego źródła informacji przykład pilnie pielonego za pomocą cenzury prewencyjnej prywatnego folwarku mającego uchodzić za obiektywne informacje.


Na górę
Post: 17-01-2008 00:22 
Offline

Rejestracja: 17-09-2004 09:49
Posty: 723
Zasady wpisywania do rejestru zabytków reguluje
USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 162 poz. 1568)

Art. 3
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) zabytek - nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i sta-nowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których za-chowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową;
2) zabytek nieruchomy - nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, o których mowa w pkt. 1;
12) historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny - przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynku i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg;
13) historyczny zespół budowlany - powiązaną przestrzennie grupę budynków wyodrębnioną ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi;
15) otoczenie - teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.
Art. 5
Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków:
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;
Art. 6.1.
Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania:
1) zabytki nieruchome będące, w szczególności:
b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,
c) dziełami architektury i budownictwa,
d) dziełami budownictwa obronnego.

2. Ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej.

Art. 7.
Formami ochrony zabytków są:
1) wpis do rejestru zabytków;
2) uznanie za pomnik historii;
3) utworzenie parku kulturowego;
4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Art. 9.1.
Do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy.
4. Wpisanie zabytku nieruchomego do rejestru ujawnia się w księdze wieczystej danej nieruchomości na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie decyzji o wpisie do rejestru tego zabytku.
Art. 12.1.
Starosta, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, może umieszczać na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znak informujący o tym, iż zabytek ten podlega ochronie.
Art. 19.1.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowani przestrzennego uwzględnia się, w szczególności ochronę:
1) zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia ;
2) innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków;
Art. 20.
Projekty i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlegają uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Art. 22.2.
Wojewódzki konserwator zabytków prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków w formie kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się na terenie województwa.
Art. 25.1.
Zagospodarowanie na cele użytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru wymaga posiadanie przez jego właściciela lub posiadacza:
1) dokumentacji konserwatorskiej...
2) uzgodnionego z woj. kons. zab. programu prac konserwatorskich...
3) uzgodnionego z woj. kons. zab. programu zagospodarowania zabytku...
Art. 28.
Niezależnie od obowiązków wynikający z opieki nad zabytkami określonych w art. 5, właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru lub zabytku znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiadamia wojewódzkiego konserwatora zabytków o:
4) zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości.

Art. 36.1.
Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga:
1) prowadzenie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót bu-do-
wlanych przy zabytku wpisanym do rejestru;
2) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
9) zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu
korzystania z tego zabytku;
10) umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic,
reklam oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1;
11)podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru;
12) poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków
archeologicznych przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i
technicznych oraz sprzętu do nurkowania;
8. Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjecie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.

Art. 37.1.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb i sposób wydawania pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych oraz badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6-12, przy zabytku wpisanym do rejestru oraz badań archeologicznych;
2) kwalifikacje osób uprawnionych do powadzenia prac konserwatorskich, restauracyjnych, badań konserwatorskich i architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru oraz badań archeologicznych;
3) dodatkowe wymagania dla osób wykupujących samodzielne funkcje techniczne przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru;

Art.108.1.
Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,

Art. 110.1.
Kto będąc właścicielem lub posiadaczem zabytku nie zabezpieczył go w należy sposób przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zaginięciem lub kradzież, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. (+N)

Art. 113.1.
Kto będąc właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub innego zabytku znajdującego się wojewódzkiej ewidencji zabytków nie powiadomi wojewódzkiego konserwatora zabytków o:
1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zdarzenia;
2) zagrożeniu dla zabytku niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpienia zagrożenia;
4) zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku ,nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości - podlega karze grzywny. (+N)

Art. 117.
Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne, podlega karze grzywny.

Art. 118.
Kto bez pozwolenia umieszcza na zabytku wpisanym do rejestru urządzenia techniczne, tablice, reklamy oraz napisy, podlega karze grzywny.


Warto również zauważyć, że sporo napisano na temat szczególnego traktowania zabytków (a więc również cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków) w prawie budowlanym:

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.
P r a w o b u d o w l a n e
(Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
- wybrane fragmenty dotyczące ochrony zabytków.


Art. 2.
2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów odrębnych, a w szczególności:
3) o ochronie zabytków piece nad zabytkami - w odniesieniu do obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Art. 5. !!!
1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską.
Art. 9.
3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek powinien zawierać:
4) pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską.

Art. 12.
8. Do kierowania robotami budowlanymi w powierzonym zakresie, z wyłączeniem robót budowlanych przy obiektach zabytkowych, uprawnione są także osoby posiadające, zgodnie z przepisami o rzemiośle, dyplom mistrza w odpowiednim zawodzie budowlanym.
Art. 22.
Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:
1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodnicze-go i kulturowego,
Art. 29.
2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
1) remoncie istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli nie obejmuje on zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych obiektu i instalacji gazowych, z zastrzeżeniem...

Art. 30.
1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:
3) ...wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,


c.d. Art. 30.
7. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,

Art. 31. !!!
1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:
1) budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych opieką konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,
2)!!! obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

Art. 39.
1. Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
2. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.
3. W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych.

Art. 67.
1. Jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.
3. W stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję, o której mowa w ust. 1, właściwy organ wydaje po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w terminie 30 dni. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się za uzgodnienie.>

Art. 71.
5. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
3) może spowodować niedopuszczalne :
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,

Art. 93.
Kto:
1) przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący nie przestrzega przepisów art. 5,
3) dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy art. 28 lub art. 31 ust. 2, podlega karze grzywny.

Na stronie: http://sowa.website.pl/cmentarium/Cmentarze/OchrCm.html
można znaleźć szczegółowe informacje na temat prawnych zagadnień ochrony cmentarzy (w tym cmentarzy wojennych).
cyt.:


Ochrona grobów i cmentarzy wojennych w Polsce.
Pierwszymi normami prawnymi, na których opierało się współczesne polskie grobownictwo wojenne, były artykuły postanowień międzynarodowych traktatów zawartych po I wojnie światowej. Były to Traktat Wersalski (art. 225 i 226) oraz traktaty z Austrią podpisane w Saint-Germain oraz z Rosją Sowiecką w Rydze. Na mocy tych dokumentów Polska została zobowiązana do opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na ich terytorium, prowadzenia ich ewidencji oraz sporządzenia i dostarczenia pełnej informacji zainteresowanym państwom.
W dwudziestoleciu międzywojennym wydano wiele aktów prawnych i rozporządzeń regulujących tę nową dziedzinę prawa międzynarodowego.
Podstawowym aktem regulującym to zagadnienie było uchwalenie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, obowiązującej do dnia dzisiejszego. Ustawa ta reguluje sprawy nazewnictwa, określając jaki grób i cmentarz można nazwać wojennym, sprawy własnościowe dotyczące terenów, na których zakładano cmentarze, sprawy ekshumacji i udzielania zezwoleń na jej przeprowadzenie, urządzenie cmentarzy, wznoszenia nagrobków itp. Ustawa stwierdza, że groby i cmentarze wojenne pozostają pod opieką państwa, a koszt ich utrzymania ponosi Skarb Państwa. Bezpośredni nadzór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych sprawują gminy.
Ponadto sprawy dotyczące opieki nad grobami wojennymi reguluje zarządzenie wykonawcze - Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. - o grobach i cmentarzach wojennych.
Obecnie sprawy cmentarzy wojennych znajdują się w gestii działania Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Bezpośrednią opiekę nad grobami wojennymi sprawują gminy. W ustawie o podziale kompetencji pomiędzy organami gminy a organami administracji rządowej z dnia 17 maja 1990 r. (Dz.U. Nr 34 poz. 198) w art. 4 pkt. 2 zadanie to zlecono gminom. Jeśli gminy nie mają na ten cel środków, to winien im przydzielić je organ administracji rządowej, tj. wojewoda. Środki finansowe zatem na utrzymanie cmentarzy wojennych zabezpieczane są w budżecie wojewody.
W myśl powyższych przepisów cmentarze, kwatery i mogiły wojenne przeznaczone są do chowania poległych lub zmarłych wskutek odniesionych ran w czasie walk, bez względu na narodowość i wyznanie oraz jeńców wojennych, osób internowanych i osób cywilnych - ofiar terroru.
Ustawa nie przewiduje możliwości odwołania się od tego wymogu, dla pochowania na cmentarzu wojennym osoby zmarłej po zakończeniu działań wojennych, np. byłego wojskowego (kombatanta), dowódcy jednostki wojskowej, którego żołnierze pochowani są na tym cmentarzu. Z tych względów występują częstokroć wypadki bezprawnych zezwoleń na pochowanie osób zmarłych po wojnie na cmentarzach czy kwaterach wojennych.
Grób wojenny, w którym pochowano osoby cywilne, przestaje być grobem wojennym.
Również ustawa z 28 marca 1933 r. nie przewiduje ograniczania okresu istnienia cmentarzy wojennych. Czas ich istnienia jest zatem nieograniczony, a więc wydawałoby się, że cmentarze wojenne są dostatecznie chronione. Przepisy te są jednak naruszane, poprzez stosowanie do cmentarzy wojennych przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959 r. Podejmowane są zatem decyzje przez władzę samorządową o przeznaczeniu terenu cmentarza na inny cel wobec upływu 40 lat od ostatniego pochowania.
Wobec przyjęcia tej "wygodnej" interpretacji przepisów uległy likwidacji niektóre cmentarze z I wojny światowej, szczególnie tam, gdzie brak było powierzchni grzebalnej do bieżących pochówków. Największe straty poniesiono w stanie kwater wojennych usytuowanych na cmentarzach cywilnych oraz cmentarzy przyległych do cmentarzy cywilnych. Tereny ich zostały ponownie użyte do chowania zmarłych. Stan ten spowodowany został także brakiem sprawowania dostatecznej opieki i nadzoru przez organy administracji rządowej.
Sprawy dotyczące miejsc walk i męczeństwa reguluje ustawa z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, w sposób następujący:
"Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa inicjuje i koordynuje działalność związaną z upamiętnieniem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego zarówno w kraju, jak za granicą, a także bliskich Narodowi Polskiemu miejsc walk i męczeństwa innych narodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Do zadań Rady m.in. należy:
1. sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz trwałe upamiętnianie związanych z tymi miejscami faktów, wydarzeń i postaci.
2. ocenianie stanu opieki nad miejscami i trwałymi obiektami pamięci narodowej, a w szczególności nad pomnikami, cmentarzami i mogiłami wojennymi oraz walk narodowowyzwoleńczych, cmentarzami ofiar terroru hitlerowskiego, muzeami walk i martyrologii a także izbami pamięci narodowej,
3. opiniowanie pod względem historycznym i artystycznym wniosków o trwałe upamiętnienie miejsc wydarzeń historycznych, a także wybitnych postaci związanych z dziejami walk i męczeństwa.
Organy właściwe w sprawach wydawania zezwoleń na wykonanie trwałych znaków i obiektów upamiętniających walki i męczeństwo są zobowiązane do zasięgania opinii Rady i jej rozpatrzenia przed wydaniem decyzji."
Organem wydającym zezwolenie w tych sprawach na mocy ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 38 poz. 229 z 1981 r. z p.zm.) jest rejonowy organ rządowej administracji. Podstawa: art. 5 rozdz. 2 ustawy z 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 34 poz. 198).


O ochronie cmentarzy i grobów wojennych.

Wraz z rozwojem cywilizacji i ulepszania techniki prowadzenia wojen narastała idea ochrony ofiar wojen, niesienia pomocy rannym żołnierzom.
Przekazywane opisy z pól bitewnych, o braku pomocy rannym żołnierzom, niehigienicznych pomieszczeniach szpitalnych, masowej śmiertelności wśród rannych, szczególnie z wojny krymskiej 1853-1856 i włoskiej pod Magentą i Solferino w 1859 r. stanowiły bezpośredni impuls do założenia w 1864 r. przez Szwajcara Henri Dunanta organizacji społecznej o charakterze międzynarodowym. Organizacja przyjęła nazwę Czerwonego Krzyża i celem jej było niesienie pomocy żołnierzom biorącym udział w wojnie.
Rozwój organizacji Czerwonego Krzyża wiąże się z postępującą humanizacją prawa międzynarodowego. Znalazło ono odbicie w konwencjach, w układach międzynarodowych zawieranych w Genewie i Hadze.
Warunki ochrony poległych żołnierzy i ich grobów w świetle prawa międzynarodowego określa Konwencja I o polepszeniu losu rannych i chorych na polu walki podpisana w Genewie w 1864 r.; Konwencja II z 6 lipca 1906 r. rozszerzała rozwiązania I Konwencji o uzgodnienia przyjęte w 1899 r. w Hadze, podpisane 18 października 1907 r., dotyczące polepszenia losu rannych i rozbitków sił zbrojnych na morzu. Konwencja III o traktowaniu jeńców wojennych podpisana została w Genewie 29 lipca 1929 r. Polska ratyfikowała Konwencję w 1932 r.
Humanitarne prawa międzynarodowe zapewniały opiekę poległym żołnierzom, okazały się jednak niewystarczające. Wykazała to II wojna światowa - ogromem popełnionych zbrodni na jeńcach wojennych i cywilnej ludności. Zasięg tych zbrodni i nie respektowanie przyjętych norm zmusiły do przeanalizowali dotychczasowych praw i ich modyfikacji. Stało się to na Międzynarodowej Konferencji, która obradowa w Genewie od 21 kwietnia do 12 sierpnia 1949 r. Celem Konferencji było opracowanie konwencji o ochronie osób cywilnych.
Na podstawie trzech kolejnych konwencji (1864 r.,1906 r.,1929 r.), zbadanych, rozszerzonych i przyjętych prz XVII Konferencję Międzynarodową Czerwonego Krzyża, Konferencja ustaliła w dniu 12 sierpnia 1949 teksty czterech Konwencji, a mianowicie:
• I Konwencja Genewska o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych.
• II Konwencja Genewska o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków sił morskich na morzu.
• III Konwencja Genewska o traktowaniu jeńców wojennych.
• IV Konwencja Genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny jest jedyną umową miedzynarodoi poświęconą w całości ochronie ludności cywilnej w konflikcie zbrojnym.
Konwencje te liczą razem 500 artykułów, są najnowszym i stosunkowo najbardziej kompetentnym zespołem reguł dotyczących ochrony kombatantów wyłączonych z walki i ludności cywilnej. Polska ratyfikowała te Konwencje 26 listopada 1954 r. Ogłoszone zostały w Dzienniku Ustaw PRL z dnia 18 września 1956 r. Nr 38 poz. 171.
Konwencja o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych w kwestii ochrony poległych i i grobów postanowiła:
"W każdym czasie, a zwłaszcza po bitwie, strony w konflikcie przedsięwezmą niezwłocznie wszelkie możliwe środki w celu wyszukania i zebrania rannych i chorych, ochronienia ich przed rabunkiem i złym traktowaniem oraz zapewnienia im niezbędnej opieki, jak również w celu wyszukania poległych i niedopuszczenia ich ograbienia (...)
(...) Strony w konflikcie powinny możliwie najprędzej zarejestrować wszystkie dane mogące pomóc do ustalenia tożsamości rannych, chorych i zmarłych strony przeciwnej, którzy znaleźli się w ich władzy. Te informacje powinny w miarę możliwości zawierać:
1. oznaczenie Mocarstwa, któremu oni podlegają,
2. przydział lub numer książeczki wojskowej,
3. nazwisko,
4. imię lub imiona,
5. datę urodzenia,
6. wszelkie inne dane znajdujące się w karcie lub na tabliczce tożsamości,
7. datę i miejsce wzięcia do niewoli lub zgonu,
8. wiadomości dotyczące ran, choroby lub przyczyny śmierci (...).
(...) Strony w konflikcie sporządzą i przekażą sobie w trybie wskazanym w poprzednim ustępie akty zgonów wykazy zgonów, należycie uwierzytelnione (...)
(...) Strony w konflikcie ponadto czuwać będą nad tym, aby zmarli byli grzebani z czcią i w miarę możności, zgodnie z obrządkami religii, którą wyznawali, aby ich groby były szanowane, zgrupowane, o ile możności podług narodowości zmarłych, należycie utrzymane i tak oznaczone, aby mogły być zawsze odszukane (...)
(...) Jak tylko pozwolą na to okoliczności, a najpóźniej po ustaniu działań wojennych, zarządy wymienią między sobą za pośrednictwem Biura Informacji wspomnianego w ust. 2 art. 16, wykazy, podające dokładnie położenie i oznaczenie grobów, jak również informacje dotyczące pochowanych tam zmarłych (...)."
W Konwencji o traktowaniu jeńców zawarto przepis dotyczący ochrony zmarłych i ich grobów, który mówi:
"(...) Władze zatrzymujące czuwać będą nad tym, by jeńcy wojenni zmarli w czasie niewoli, byli grzebani z czcią i w miarę możności zgodnie z obrządkami religii, którą wyznawali oraz aby ich groby były szanowane, odpowiednio utrzymywane i oznaczane w taki sposób, aby można je zawsze było odnaleźć (...)
(...) Aby można było zawsze odnaleźć groby, wszelkie informacje ich dotyczące powinny być rejestrowane przez zarząd grobów, utworzony przez Mocarstwo zatrzymujące. Spisy grobów oraz informacje dotyczące jeńców wojennych, pochowanych na cmentarzach lub gdzie indziej, przekazane zostaną Mocarstwu, do którego należeli jeńcy wojenni. Troska o te groby i rejestrowanie każdego późniejszego przeniesienia zwłok jest obowiązkiem Mocarstwa kontrolującego terytorium, jeżeli jest ono stroną Konwencji (...)."

_________________
Znajdź dom w Beskidzie: http://beskid-niski24.pl
Pomóżmy Pawłowi - rzeźbiarzowi z Beskidu Niskiego: http://draganowa.info/Galerie%20zdjec/g ... magamy.htm


Na górę
 Tytuł:
Post: 17-01-2008 02:14 
Offline
Moderator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 14-10-2005 15:43
Posty: 1693
Lokalizacja: Biecz
uruloki pisze:
Można wiedzieć z czego się D. śmiejesz :wink: :?:
Założenia "programu szczytne" - ale jaka jest jego treść nie wiadomo. Szkoda że nie został udostępniony w Internecie...


a choćby dlatego, że w XXI wieku rozbiera się gotycką basztę.... a tu mowa o szlaku miast średniowiecznych :cry:

_________________
Na cmentarzu czujesz, że żyjesz
http://www.youtube.com/watch?v=dbP1e4Sw ... re=related


Na górę
 Tytuł:
Post: 17-01-2008 06:53 
Offline

Rejestracja: 16-09-2005 06:50
Posty: 1197
Lokalizacja: kolejno z: base.7g, 8g, 9g
Nie martw sie :wink: "masakruje" się także cmentarze wojenne przy poklasku "autorytetów" i następnie planuje się za pomocą szlaku cmentarzy pokazywać te potworki architektury turystom.
Mnie osobiście ciekawi czy w tym planie zaproponowano cmentarze I wojny światowej jako atrakcję dla turystów zza granicy. A jeśli tak, to jak pogodzono zamierzenie zachęcenia ich do odwiedzania tych obiektów z konsekwentnym nie odtwarzaniem tabliczek nagrobnych. Jedyne wyjaśnienie tych dwóch sprzecznych działań jakie mi przychodzi do głowy jest z pogranicza groteski - otóż może być tak, że bardzo się zachęca turystów zagranicznych np. Niemców* do odwiedzania cmentarzy I wojny w Gorlickiem a jednocześnie nie odtwarza się tabliczek imiennych i części nagrobków żeby zaoszczędzić im niepotrzebnego stresu spowodowanego skonstatowaniem faktu że spoczywa tutaj taka masa ich rodaków i w tak wielu grobach :lol:

*tu wstawić dowolną nację pochowanych

_________________
Hasło wikipedii "Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie" stanowi częsty dla tego źródła informacji przykład pilnie pielonego za pomocą cenzury prewencyjnej prywatnego folwarku mającego uchodzić za obiektywne informacje.


Na górę
 Tytuł:
Post: 17-01-2008 14:45 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 18-09-2004 18:22
Posty: 265
Lokalizacja: Gorlice/Kraków
OK, dzięki. Zrozumiałem z tego, że nie wszystkie zabytki są wpisane do rejestru, bo do rejestru wpisuje się coś, co już jest zabytkiem :)

I rozumiem, że nie ma znaczenia czy jest to cmentarz czy mogiła zbiorowa - wszystkie są zabytkami.

_________________
::: www.beskidgorlicki.pl ::: Beskid Niski w pigułce :)


Na górę
 Tytuł:
Post: 17-01-2008 16:58 
Offline

Rejestracja: 16-09-2005 06:50
Posty: 1197
Lokalizacja: kolejno z: base.7g, 8g, 9g
To jest moim zdaniem ciekawsze pytanie: wiadomo że nie wszystkie cmentarze wojenne z I wojny światowej są wpisane do rejestru zabytków ale czy wszystkie są uwidocznione w ewidencjach o których mówi art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ? Pytanie jest zasadne ponieważ MOGĄ być wciągniete do ewidencji pomimo nie wpisania do rejestru.

"4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy, objętych wojewódzką ewidencją zabytków."

:lol: :wink:

Pytania w zakresie ochrony zabytków łatwo się stawia natomiast znacznie trudniej uzyskać konkretne i wiążące odpowiedzi.

Cytuj:
OK, dzięki. Zrozumiałem z tego, że nie wszystkie zabytki są wpisane do rejestru, bo do rejestru wpisuje się coś, co już jest zabytkiem


A jak uważasz Przemek co wg ustawy jest zabytkiem a co ważniejsze kto o tym decyduje :?: :lol:

_________________
Hasło wikipedii "Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie" stanowi częsty dla tego źródła informacji przykład pilnie pielonego za pomocą cenzury prewencyjnej prywatnego folwarku mającego uchodzić za obiektywne informacje.


Na górę
 Tytuł:
Post: 19-01-2008 12:13 
Offline

Rejestracja: 31-08-2005 20:34
Posty: 277
Panie Marku może lepiej byłoby gdyby te poszerzone wyjaśnienia dotyczące prawnej ochrony zabytków znalazło się w temacie "Garść przepisów" a wtedy będzie większa pewność, że nie zginął w powodzi innych postów.


Na górę
 Tytuł:
Post: 21-01-2008 12:22 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 18-09-2004 18:22
Posty: 265
Lokalizacja: Gorlice/Kraków
Cytuj:
A jak uważasz Przemek co wg ustawy jest zabytkiem a co ważniejsze kto o tym decyduje


Ha! No właśnie ;)

_________________
::: www.beskidgorlicki.pl ::: Beskid Niski w pigułce :)


Na górę
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 10 ] 

Strefa czasowa UTC+01:00


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Przejdź do:  
cron
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Polski pakiet językowy dostarcza Zespół Olympus.pl